Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Ledwalk BV voor particulieren
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53266218

Ledwalk BV voor particulieren
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53266218
Leveringsvoorwaarden voor bedrijven (niet voor particulieren),
die een overeenkomst aangaan met Ledwalk BV, gevestigd te Bennekom
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53266218
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Ledwalk BV
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel. 3. Offertes
Artikel 4. Levering
Artikel 5. Levertijd
Artikel. 6. Deelleveringen
Artikel 7. Technische eisen enz
Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
Artikel 10. Garantie
Artikel 11. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging.
Artikel 14. Emballage
Artikel 15. Betaling
Artikel 16. Incassokosten
Artikel 17. Aansprakelijkheid
Artikel 18. Overmacht.
Artikel 19. Geschillenbeslechting.
Artikel 20. Toepasselijk recht.
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijd van de tot stand komen van de onderhavige transactie.  
Ledwalk BV  info@ledwalk.com 
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Te Arnhem onder nummer 53266218